Thông tư số 03/2005/TT-BNV
(20/04/2012 5:31:15 SA)

      Ngày 05/01/2005, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo ( bãi bỏ các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ).

TT03-2005-BNV.doc