Nghị định số 24/2010/NĐ-CP  (20/04/2012 )

       Ngày 15/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2010.

Nghi dinh_24_2010.doc