Luật Viên chức năm 2010  (20/04/2012 )

        Luật Viên chức số 58/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

103855_L58QH.DOC