TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐIỀU TRA, THĂM DÒ VÀ XIN CẤP PHÉP KHAI THÁC ĐÁ QUẮCZÍT
(08/07/2010 12:45:00 SA)
 

Lào Cai là tỉnh khá phong phú về tài nguyên khoáng sản. Những năm qua, ngành công nghiệp khai tác và chế biến khoáng sản đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ, tạo ra nguồn thu đáng kể cho ngân sách của tỉnh. Hiện tại và trong những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều các Nhà máy hoá chất, phân bón, luyện kim đi vào hoạt động. Nguyên liệu cho các Nhà máy này chủ yếu là khoáng sản như apatít, đồng, sắt, quắczít, đá vôi, đôlômít,… Trong đó, quắczít là nguyên liệu chất phụ gia và trợ dung không thể thiếu cho các Nhà máy.

Để đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp giấy phép khai thác và chấp thuận chủ trương cho một số doanh nghiệp tiến hành thăm dò, khai thác quắczít.

Ngày 22/01/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 và quy định thay đổi điều kiện cấp giấy phép của UBND cấp tỉnh như sau:

“2. Diện tích khu vực có kết quả đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước hoặc không thuộc khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 của Luật Khoáng sản”.

Theo tài liệu địa chất khoáng sản, toàn bộ các mỏ quắczít trên địa bàn tỉnh Lào Cai nằm trong khu vực đã đo vẽ, lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000, nhưng chưa có tài liệu “đánh giá tiềm năng khoáng sản” và chưa được “cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” nên không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác theo quy định mới.

Căn cứ quy định của Luật Khoáng sản và hướng dẫn của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại Thông báo số 943a TB/ĐCKS-VP ngày 31/5/2010. Để hoàn thiện các thủ tục liên quan, bảo đảm đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác cho các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, kịp thời đáp ứng nhu cầu nguyên liệu phụ gia cho sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 624/TNMT-KS ngày 07 tháng 07 năm 2010 hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện công tác điều tra, thăm dò, đánh giá khoáng sản và xin cấp giấy phép khai thác theo trình tự các bước:

1. Doanh nghiệp làm văn bản trình UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường các khu vực dự kiến xin khai thác đá quắczít, bao gồm các khu vực đã được UBND tỉnh chấp thuận và các khu vực bổ sung thêm (nếu có).

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp danh mục các khu vực doanh nghiệp xin khai thác, trình UBND tỉnh.

3. UBND tỉnh xem xét, đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cấp giấy phép điều tra, đánh giá đá quăczít cho các doanh nghiệp.

4. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cử một đơn vị của Cục có đủ chức năng, điều kiện, năng lực theo quy định ký hợp đồng với đơn vị xin điều tra, thăm dò để tiến hành lập đề án, hồ sơ cấp giấy phép điều tra, đánh giá hoặc thăm dò và thực hiện thi công đề án; lập báo cáo kết quả trình Hội đồng trữ lượng phê duyệt.

5. Căn cứ tài liệu điều tra, đánh giá hoặc thăm dò đã được phê duyệt, UBND tỉnh Lào cai sẽ xem xét, cấp giấy phép khai thác cho các doanh nghiệp theo quy định.

Toàn bộ kinh phí điều tra, đánh giá hoặc thăm dò do các doanh nghiệp chi trả.

Đối với các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác đá quăczít theo quy định trước đây, khi giấy phép hết hạn cũng phải hoàn thiện công tác điều tra, đánh giá, thăm dò mới được tiếp tục gia hạn hoặc cấp lại giấy phép.

Lê Ngọc Dương - Trưởng phòng Quản lý Tài nguyên Khoáng sản