CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA SI MA CAI NĂM 2011
(19/01/2012 5:31:44 CH)
 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CỦA SI MA CAI NĂM 2011

Si Mai Cai sau 10 năm tái lập đã có nhiều đổi mới. Các cơ quan, các cấp chính quyền được kiện toàn, củng cố, công tác tài nguyên và môi trường cũng từng bước được quan tâm, chú trọng dần đi vào nề nếp đặc biệt là công tác quản lý đất đai.

Năm 2011 phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Si Ma Cai tập trung thực hiện tốt công tác thống kê đất đai. Khoảng thời gian giữa tháng 12 năm trước  Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND huyện đôn đốc các xã chuẩn bị các điều kiện để thực hiện công tác thống kê đất đai hàng năm, nên công tác thống kê đất đai được thực hiện sớm, qua đây, các cấp chính quyền sẽ nắm chắc quỹ đất để thực hiện việc quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, làm cơ sở để hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển cho phù hợp.

Công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đúng theo luật đất đai bảo đảm đủ quỹ đất cho phát triển kinh tế và các nhu cầu phúc lợi công cộng. Năm 2011 Phòng cũng đã tham mưu cho UBND huyện đôn đốc đơn vị tư vấn cập nhật số liệu, hoàn thiện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã và cấp huyện để kịp thời báo cáo trong kỳ họp HĐND các cấp. Thực hiện các cuộc thanh kiểm tra về việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác giao đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện khá tốt góp phần giải quyết nhu cầu về đất ở, đất cho các công trình phúc lợi công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn. Công tác đấu giá đất được tiến hành công khai, minh bạch theo quy chế đấu giá, tạo được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Năm 2011 đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 975,5 triệu đồng vượt kế hoạch được giao. Thu hồi 78,78 ha các loại đất để xây dựng 30 công trình trên địa bàn huyện. Việc thu hồi đất đã bảo đảm đất cho các dự án phát triển kinh tế góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Si Ma Cai quan tâm giải quyết, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất. Trong năm đã tham mưu cho UBND huyện quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 54 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 8.357 m2; triển khai đo đạc địa chính 10/13 xã, dự kiến đến cuối năm 2012 sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất cho nhân dân; thực hiện đúng các quy trình trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thông qua bộ phận 1 cửa của UBND huyện.

Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai được duy trì thường xuyên. Qua đây cũng tiến hành chấn chỉnh, xử phạt những hành vi vi phạm, đồng thời hướng dẫn người sử dụng đất chấp hành các quy định của pháp luật đất đai. Vì thế các vi phạm trong lĩnh vực đất đai giảm mạnh so với những năm trước; các hành vi vi phạm của người sử dụng đất cũng đã được chính quyền cơ sở chủ động phát hiện và xử lý. Các đơn tranh chấp, khiếu nại về đất đai đã được tập trung xác minh làm rõ, trả lời hoặc ra các quyết định giải quyết theo thẩm quyền, do vậy các bức xúc trong lĩnh vực đất đai đã giảm.

Ngày 01/9/2011 Phòng Tài nguyên và Môi trường bắt đầu áp dụng các thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2008 đã được chứng nhận và được UBND huyện phê duyệt. Các quy trình này quy định rõ từng loại hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu và trình tự, thủ tục, địa điểm nộp các loại hồ sơ, thời gian nhận, giải quyết từng phần việc cụ thể. Như vậy, tránh được tình trạng công dân chạy đôn chạy đáo hàng chục lần mà hồ sơ vẫn sai sót hoặc không đúng quy định, gây khó khăn cho chính mình và làm mất thời gian của cán bộ.

Tuy nhiên, do chế độ chính sách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai những năm qua thay đổi, tài liệu hồ sơ phục vụ trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện còn khiếm khuyết, cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn còn kiêm nhiệm nhiều việc. Công tác lưu giữ hồ sơ thiếu chặt chẽ, chưa khoa học nên công tác quản lý đất đai còn gặp không ít trở ngại. Cán bộ làm công tác địa chính ở cấp cơ sở trình độ hạn chế... nên công tác quản lý sử dụng đất đai còn chưa hiệu quả.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, trong những năm tới, Si Ma Cai tập trung làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực thiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 của huyện, xã. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về pháp luật đất đai như chế độ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Từng bước kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên môn của huyện và xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch cũng như đột xuất nhằm phát hiện và chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Lê Thị Luy

Tin tức khác