Phòng kỹ thuật đo đạc và bản đồ  (09/03/2010 )

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý Kỹ thuật Đo đạc và Bản đồ được quy định trong Quyết định số 07/QĐ-TNMT ngày 06/01/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, cụ thể:

Chức năng:

Phòng Quản lý Tài nguyên Đất là phòng chuyên môn thuộc sở có chức năng tham mưu cho Giám đốc sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý về lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

2. Tham gia xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật -  dự toán hoặc phương án kỹ thuật – dự toán về đo đạc và bản đồ.

3. Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; quản lý chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ. 

5. Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm : hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bản đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản đồ địa hình.

6. Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các ấn phẩm bản đồ có sai sót về thể hiện chủ quyền quốc gia, địa giới hành chính, địa danh thuộc địa phương; ấn phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật.

7. Thẩm định các thiết kế kỹ thuật – dự toán, chất lượng các công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên dụng của các ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

8. Kiểm tra, nghiệm thu và quản lý chất lượng các công trình đo vẽ bản đồ và lập hồ sơ địa chính.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị của phòng.

10. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và các quy định đối với cán bộ công chức.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở giao.

 

Trưởng phòng: Kiều Duy Đô

Điện thoại : 0203 821313