HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH “ĐẢNG TA THỰC SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”
(13/05/2010 2:00:00 CH)

 

abcTrong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh thì tư tưởng của Người về Đảng Cộng sản Việt Nam và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là cơ sở lý luận, vừa có sức cảm hóa, lôi cuốn để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, tiếp tục xứng đáng là một đảng cách mạng chân chính làm tròn nghĩa vụ của một tổ chức chính trị tiền phong, là “bộ tổng tham mưu của giai cấp vô sản và của nhân dân lao động” trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
            Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chăm lo đến công tác xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà nhân dân đã tin tưởng giao phó cho Đảng. Người đã để lại dấu ấn cực kỳ quan trọng đối với sự ra đời cũng như trong suốt quá trình hoạt động lãnh đạo và phát triển của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là 1 tấm gương sáng toàn diện, toàn mỹ của 1 đảng viên suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, coi kỷ luật của Đảng là kỷ luật nghiêm minh và tự giác, coi trọng việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng trong thực tế. Quan tâm đến việc mở rộng thực hành dân chỉ trong Đảng, Người đã gương mẫu thực hiện dân chủ đầy đủ và tích cực nhất trong sinh hoạt Đảng. Người xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nêu cao tinh thần “phụ trách” trước Đảng, trước dân tộc và nhân dân, nêu cao tấm gương luôn tự rèn luyện, trau dồi phẩm chất, năng lực đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên, luôn giữ vững và trau dồi, rèn luyện ý chí, quyết tâm cách mạng, tiếp thu các giá trị văn hóa, tự hoàn thiện nhân cách, không ngừng học tập để có tri thức, nâng cao tầm trí tuệ, rèn luyện đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có lòng nhân ái bao la, trong sáng, lối sống giản dị, hòa đồng, luôn có khát vọng vươn tới những chuẩn mực của chân, thiện, mỹ, luôn rèn luyện để có tác phong gần dân, hiểu dân, vì dân, gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày.
            Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đang phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu trong điều kiện trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi, song khó khăn thách thức cũng hết sức gay gắt. Trong bối cảnh đó, để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao tầm trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức để tiếp tục đưa đất nước vững bước tiến lên trên đường hội nhập và phát triển. Đáp ứng yêu cầu mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức và cấp ủy đảng các cấp, cũng như toàn Đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, tập trung với nỗ lực cao để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
            Đối với cán bộ, đảng viên Sở Tài nguyên và Môi trường, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quán triệt tư tưởng lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: xây dựng xã hội mới là công việc “rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục và toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, có tinh thần trách nhiệm, năng động, dám nghĩ dám làm, luôn trăn trở với công việc, tích cực học hỏi, nắm bắt, tiếp cận với cái mới, chuyển hóa lý thuyết vào thực tiễn công việc. Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác trong nội bộ Đảng và ngoài xã hội. Đoàn kết, tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ.
            Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, sự lãnh đạo của Đảng bộ là toàn diện đối với các hoạt động của cơ quan, của các tổ chức đoàn thể. Giải quyết tốt mối quan hệ với nhân dân. Tham mưu ban hành cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường phù hợp, đúng quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân.
            Tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VI. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các chi bộ trực thuộc,  của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức tốt công tác soạn thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng, chuẩn bị nhân sự BCH đảng bộ, nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ KCQ Dân Chính Đảng tỉnh. Tổ chức tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ KCQ Dân chính Đảng lần thứ XXII.

            Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề “Đảng là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay là hoàn toàn phù hợp và cần thiết để mỗi đảng viên chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn luôn rèn luyện, phấn đấu vì mục đích lý tưởng của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc của Đảng, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.