Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
(07/02/2012 10:02:36 CH)

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

 

Năm 2011 công tác tuyên truyền tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thực sự có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Sở chỉ đạo hàng tháng tổ chức tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đổi mới, các nội dung tuyên truyền được đảng viên, cán bộ công chức, viên chức tiếp thu nghiêm túc, có hiệu quả trong nhận thức, hành động của đảng viên, cán bộ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đúng quy định, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của nhà nước nghiêm túc, đúng thành phần, đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị. Các đ/c báo cáo viên đã lựa chọn nội dung cần thiết quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Một số nội dung trọng tâm đã tuyên truyền trong năm 2011 là : Tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai, về cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, 7 chương trình công tác trọng tâm, 27 đề án của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, thành tựu 61 năm ngày Giải phóng Lào Cai (01/11/1950 – 1/11/2011), 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai, về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tìm hiểu Luật Khoáng sản …

Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tĐảng ủy Sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ và đảng viên. Đảng bộ đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó, chú trọng đánh giá đảng viên thường xuyên việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Qua công tác tuyên truyền, giáo dục tại cơ sở toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, tác phong làm việc của cán bộ công chức được chấn chỉnh, làm việc đúng giờ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ. Có tinh thần làm việc, tận tụy với công việc, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của bản thân, tiếp tục khẳng định lập trường tư tưởng, vững tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo yêu cầu của công việc, nhằm phù hợp với điều kiện công tác các Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở tiếp tục thay đổi hình thức tuyên truyền, trong đó, chú trọng tuyên truyền miệng, đồng thời, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên Cổng thông tin nội bộ của Sở, quán triệt học tập tại các phòng, tổ đảng., mời báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy về tuyên truyền miệng. Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ tổ chức hội nghị tuyên truyền miệng với các nội dung được tiếp thu tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh hàng tháng về tình hình thời sự trong nước và quốc tế tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên tự tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu trên các hệ thống thông tin điện tử, báo đài, ti vi, cổng thông tin nội bộ để hiểu sâu hơn về những nội dung đã được quán triệt, học tập.

Việc thông báo tình hình thời sự, chính trị, tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế và của địa phương, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đã được các đồng chí báo cáo viên nắm bắt, tóm tắt những ý chính, trọng tâm, chọn những nội dung có liên quan đến tình hình của đơn vị để thông báo trong chi bộ, cơ quan.

Đội ngũ báo cáo viên hoạt động đều, phân công phân nhiệm nhau phụ trách các đơn vị, thường xuyên nắm bắt tư tưởng chính trị, phản ánh kịp thời với BCH Đảng bộ. Hàng tháng, đội ngũ báo cáo viên (bao gồm 3 đ/c) đều tổ chức các buổi tuyên truyền tại chi bộ, cơ quan.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy có sự chỉ đạo cụ thể tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trong từng tháng, và do BCH Đảng bộ tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm nên công tác tuyên truyền ngày càng được củng cố, tăng cường, có sự chuyển biến tích cực so với năm 2010. Đội ngũ báo cáo viên hoạt động hiệu quả, thường xuyên tiếp thu các nội dung từ Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh và Hướng dẫn của Đảng ủy khối, về tham mưu tổ chức thực hiện tại cơ sở. Hiệu quả của công tác tuyên truyền được thể hiện rõ nét, cán bộ đảng viên thường xuyên được tiếp thu tình hình thời sự quốc tế, trong nước, cập nhật các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng của Đảng, từ đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh, tham mưu với tỉnh quản lý có hiệu quả tài nguyên và môi trường.

      Mã Én Hằng