Tiêu chuẩn của Giám đốc điều hành mỏ khoáng sản
(16/11/2010 11:43:00 CH)
 

         Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 15/2009/TT-BCT ngày 25/6/2009 quy định tiêu chuẩn, trình độ, năng lực của Giám đốc điều hành mỏ; được áp dụng để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, gia hạn hợp đồng và miễn nhiệm Giám đốc điều hành mỏ do tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản rắn cử ra để trực tiếp điều hành các hoạt động khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản là nguyên liệu sản xuất xi măng, dầu khí và các loại nước nóng, nước khoáng thiên nhiên).

            Theo Thông tư này, Giám đốc điều hành mỏ khai thác bằng phương pháp hầm lò phải là kỹ sư khai thác mỏ chuyên ngành khai thác hầm lò hoặc kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ, đã có thời gian làm việc trực tiếp ở công đoạn khai thác tại mỏ hầm lò ít nhất là 5 năm; Giám đốc điều hành mỏ khai thác bằng phương pháp lộ thiên phải là kỹ sư khai thác mỏ chuyên ngành khai thác lộ thiên, hoặc kỹ sư khai thác hầm lò đã có thời gian làm việc trực tiếp ở công đoạn khai thác tại mỏ lộ thiên ít nhất là 3 năm; Giám đốc điều hành mỏ đối với các mỏ không kim loại được khai thác bằng phương pháp lộ thiên mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc các mỏ khoáng sản được khai thác bằng phương pháp thủ công đơn giản phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp kỹ thuật khai thác mỏ, hoặc trung cấp địa chất thăm dò trở lên (nếu trình độ chuyên môn là trung cấp thì phải có thời gian làm việc trực tiếp ở công đoạn khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất 3 năm, trường hợp là trung cấp địa chất thăm dò thì phải được huấn luyện về kỹ thuật khai thác mỏ).

            Ngoài những điều kiện nêu trên, Giám đốc điều hành mỏ phải có đủ tiêu chuẩn về năng lực quản lý, điều hành như nắm vững các quy định của pháp luật về khoáng sản, quy trình, quy chuẩn thiết kế và khai thác mỏ, có trình độ tổ chức, quản lý và kinh nghiệm thực tế.

            Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản không được tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản nếu không có Giám đốc điều hành mỏ có đủ tiêu chuẩn trình độ nêu trên và phải gửi hồ sơ thông báo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hoặc ký hợp đồng lao động thuê Giám đốc điều hành mỏ trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng lao động về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công thương (đối với mỏ khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác) hoặc về Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi có hoạt động khai thác (đối với mỏ, điểm mỏ khoáng sản do địa phương cấp giấy phép khai thác) để kiểm tra, theo dõi. Đối với Giám đốc điều hành mỏ đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hoặc ký hợp đồng trước khi thông tư này có hiệu lực, nếu thuộc diện phải huấn luyện theo quy định tại Điều 6 của Thông tư nhưng chưa qua huấn luyện thì phải có văn bản báo cáo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp hoặc Sở Công thương để được huấn luyện về kỹ thuật khai thác mỏ trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký).