Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính
(20/02/2012 11:43:22 CH)
Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫ thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. (Tải nội dung tại đây)