Skip Navigation LinksCổng thông tin điên tử Sở tài chính » Thủ tục hành chính
rss
 
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc vốn NSNN.  (03/02/2010 )

 - Trình tự thực hiện:
- Nhận hồ sơ đề nghị quyết toán công trình, hạng mục công trình hoàn thành từ Chủ đầu tư.
 - Phòng Quản lý Đầu tư Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
 - Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán.
 - Cách thức thực hiện:
 Trực tiếp
 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
a.Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).
- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.
- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).
      - Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).      
       - Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).
      -Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).
       - Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.
- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.  
      * Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được quyết định của cấp có thẩm quyền:
      - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).
      - Báo cáo quyết toán theo quy định.
      - Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).
       - Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).
b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 - Thời hạn giải quyết:
 Thời gian giải quyết tối đa quy định cụ thể như sau (tính theo ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản giao nhận đủ hồ sơ):
Dự án
QTQG
Nhóm A
Nhóm B
Nhóm C
BCKTKT
Thời gian
10 tháng
7 tháng
5 tháng
4 tháng
3 tháng
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Biên bản thẩm tra quyết toán
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.
 - Lệ phí (nếu có):
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán:
Tổng mức đầu tư 
(tỷ đồng)
Thẩm tra – PD (%)
≤ 5
0, 32
10
0, 21
50
0, 16
100
0, 13
500
0, 06
1.000
0, 04
10.000
0, 012
≥20.000
0, 008
          Theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ V/v QL chi phí xây dựng công trình; Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng V/v định mức chi phí QLDA.
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
 - Mẫu số 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành;
 -Mẫu số 02/QTDA: Các văn bản pháp lý có liên quan;
 - Mẫu số 03/QTDA: Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm;
 - Mẫu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành;
 - Mẫu số 05/QTDA: Tài sản cố định mới tăng;
 - Mẫu số 06/QTDA: Tài sản lưu động bàn giao;
 - Mẫu số 07/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án;
 - Mẫu số 08/QTDA: Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư;
 - Mẫu số 09/QTDA: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.
Theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn NN
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.
- Nghị định số16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu.
- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí xây dựng công trình.
- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ  về việc quy định chi tiết về Pháp lệnh giá.
- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc định mức chi phí QLDA.
- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.
- Thông tư số 12/2000/TT-BXD ngày 25/10/2000 của Bộ Xây dựng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng chương trình 135.
- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn nhà nước.
- Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng.
- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 09/2008/ TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng.
- Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán xây dựng.
- Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh giá.
- Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-TC-BDT ngày 05/01/2005 về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực. 
- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT ngày 15 tháng 9 năm 2008 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 -2010.  
- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai về việc quản lý quy hoạch, quản lý dự án và quản lý chất lượng công trình.
- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 7/10/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện trình tự dự án có quy mô nhỏ dưới 500 triệu.
- Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 cuả UBND tỉnh Lào Cai về việc phương án tính cước vận chuyển bộ và phương tiện thô sơ.
- Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh cước vận hàng hoá bằng ôtô.
- Công bố số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.
- Công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.
- Công bố số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.