Skip Navigation LinksCổng thông tin điên tử Sở tài chính » Thủ tục hành chính
rss
 
Cấp Mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản.  (03/02/2010 )

 - Trình tự thực hiện:
 - Tiếp nhận Tờ khai đăng ký kèm theo Quyết định phê duyệt Kinh phí chuẩn bị đầu tư (đối với dự án trong giai đoạn Chuẩn bị đầu tư); Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT (đối với dự án trong giai đoạn thực hiện dự án) của các đơn vị.
 - Phòng Quản lý Đầu tư tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu đã kê khai.
 - Nhập thông tin từ tờ khai vào chương trình: Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với Ngân sách. 
 - Cấp “Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách”.
 - Cách thức thực hiện:
Trực tiếp
 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
a.Thành phần hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản gồm:
* Đối với dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, gồm:
- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC.
- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
* Đối với dự án trong giai đoạn thực hiện dự án, gồm:
- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu số 04-MSNS-BTC.
- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
* Hồ sơ kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư), gồm:
- Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC.
- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 - Thời hạn giải quyết:
- Đối với cấp mới Giấy chứng nhận: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận: 03 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị cấp lại.
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận                      
 - Lệ phí (nếu có):
Không
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
- Biểu mẫu 03-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư)
- Biểu mẫu 04-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư).
- Biểu mẫu 05-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư).
-Biểu mẫu 07-MSNS-BTC:Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng để điều chỉnh, thay đổi chỉ tiêu đã đăng ký lần gần nhất).
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC
- Công văn số 9298/BTC-THTK ngày 08/8/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn triển khai cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách.
- Hướng dẫn số784/STC-QLNS ngày 26/9/2008 của Sở Tài chính Lào Cai về việc hướng dẫn đăng ký, kê khai mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách.