Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước.
(01/08/2013 3:29:26 CH)
Download Văn bản

"Bộ Tài chính"