Nghị định số 24/2010/NĐ-CP
(03/06/2010 12:00:00 SA)

Ngày 15 tháng 3 năm 2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức