Nghị định số 92/2009/NĐ-CP
(03/06/2010 12:00:00 SA)

Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã