Nghị định số 34/2011/NĐ-CP  (11/07/2011 )

Ngày 17 tháng 5 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức