Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH  (01/07/2010 )
Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội