Xin ý kiến tham gia dự thảo "Quy định về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai".
(24/04/2012 10:23:46 CH)
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nhằm thống nhất quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, huyện và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy định về quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai".

Để  tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân ban hành Quy định theo thẩm quyền, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh cho ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 07/5/2012 để Sở Nội vụ tổng hợp và tiếp tục hoàn thiện theo quy định.

           Tải văn bản dự thảo Quy định tại đây

Phòng Đào tạo, bồi dưỡng - Sở Nội vụ