Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 

Trình tự thực hiện
 

Bước 1: Trình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

       Cơ quan, đơn vị, địa phương trình đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen (qua Ban TĐKT tỉnh).

Bước 2: Các bước thực hiện của cơ quan thực hiện TTHC:

       Ban TĐKT tỉnh sau khi nhận được tờ trình đề nghị khen thưởng, tổ chức thẩm định, xin ý kiến Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh sau đó lập tờ trình, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Đối tượng là doanh nghiệp, giám đốc doanh nghiệp, cơ quan thực hiện TTHC làm văn bản xin ý kiến cơ quan Thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trước khi xin ý kiến thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

- Biên bản họp xét của Hội đồng TĐKT cấp cơ sở.

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, có xác nhận của các cơ quan có liên quan. (theo mẫu số 01).
Thời hạn giải quyết
Thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Thi đua khen thưởng,Sở Nội vụ.

c) Cơ quan phối hợp: không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định hành chính
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Mẫu số 1 báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể (mẫu)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
 

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ

Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ;

Quyết định số 08/2011/QĐ.UBND ngày 8/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai;

Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ.