Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC
(13/06/2013 2:14:32 CH)
 

Thực hiện Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành “Quy định quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; Văn bản số 1305/UBND-NC ngày 18/4/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về thực hiện tốt quy định của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

Đến nay, Sở Nội vụ đã nhận được báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2013 và dự kiến kế hoạch năm 2014 của một số sở, ngành thuộc UBND tỉnh. Tuy nhiên còn nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của  Ủy ban Nhân dân tỉnh về nội dung quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về nội dung trên, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thống nhất theo biểu mẫu số 01a, 01b (đối với kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện) và biểu mẫu số 01c, 1d (đối với kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã) gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, thời gian cụ thể như sau:

- Trước ngày 15/6/2013 đối với báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm.

- Trước ngày 15/9/2013 đối với báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 9 tháng và ước thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm.

- Trước ngày 20/12/2013 đối với báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm.

2- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng cuối năm 2013.

Căn cứ kết quả triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 6 tháng đầu năm, khả năng thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được UBND tỉnh giao năm 2013 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ được giao trong năm, các cơ quan, đơn vị đề xuất việc điều chỉnh tăng, giảm hoặc bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 (nếu có) theo biểu mẫu số 02a, 02b đính kèm gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 15/6/2013.

3- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.

Năm 2014, đề nghị các cơ quan, đơn vị xác định các nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2011 - 2015 của ngành, địa phương, đồng thời đảm bảo đúng tiến độ, nội dung, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và kỹ thuật tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015”.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2014, đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tiêu chí số 18 về xây dựng nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ để thông qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã nhằm đảm bảo các xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 1, 2 đáp ứng đủ điều kiện về trình độ theo tiêu chuẩn quy định cho từng chức danh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014, theo quy trình sau:

- Trước ngày 15/6/2013 các cơ quan, đơn vị lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sơ bộ theo biểu mẫu số 03a, 03b, 04, 06,07 (đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện), biểu mẫu số 03c (đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã) và dự toán kinh phí theo biểu số 05 gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Trước ngày 05/9/2013 nếu có nội dung phát sinh hoặc cần điều chỉnh cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định trình cấp có thẩm quyền.

- Sau ngày 05/9/2013, Sở Nội vụ sẽ tiến hành thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014. Lịch duyệt đối với từng cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ sẽ thông báo cụ thể sau.

Nhận được văn bản này, đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc đề nghị trao đổi với Sở Nội vụ (qua Phòng Đào tạo, bồi dưỡng) theo số máy: 020.3842439 để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Mau bieu KH 2014 (huyện)

 

Mau bieu KH 2014(sở ngành)