Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, BD cán bộ, công chức, viên chức năm 2013
(21/08/2012 8:54:13 SA)
 

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ NỘI VỤ

 Số: 661/SNV-ĐTBD

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, BD cán bộ, công chức, viên chức năm 2013

CỘNG HÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lào Cai, ngày  17 tháng 8  năm 2012

 

                  

        Kính gửi      - Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;

                             - UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

            

Căn cứ Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Để có cơ sở tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) thực hiện một số nội dung sau đây:

1- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 9 tháng năm 2012; ước thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2012.

2- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC năm 2013

2.1- Nguyên tắc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 của các cơ quan, đơn vị phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu định hướng của Trung ương và của tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg, ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ, chuyên môn kỹ thuật tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015”; Đề án “Quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai”.

- Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị đồng thời phải có tính khả thi và phù hợp với thực tế;

- Trên cơ sở các quy định của Trung ương và của tỉnh, các cơ quan, đơn vị căn cứ thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của mình để xác định nội dung, đối tượng, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp, từ đó đề xuất chỉ tiêu, nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;

- Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức trong diện kế cận các chức danh lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số; cán bộ nữ.

2.2- Một số nội dung đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu cần tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2013:

a) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện:

- Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn, chương trình quy định cho các chức danh lãnh đạo, quản lý, ngạch công chức và các chức danh viên chức.;

- Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức hội nhập quốc tế, tiếng dân tộc thiểu số;

- Đào tạo trình độ sau đại học đối với những chuyên ngành thuộc lĩnh vực trọng tâm, mũi nhọn theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh, cần đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch đào tạo trình độ tiến sỹ, thạc sỹ cho đội ngũ giảng viên, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời chuẩn bị đủ điều kiện về đội ngũ giảng viên phục vụ cho việc nâng cấp các trường và thành lập Trường Đại học Lào Cai.

- Đào tạo cử tuyển để tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số bao gồm cử tuyển đào tạo giáo viên tiểu học, mầm non; cử tuyển đào tạo trung cấp y tế; cử tuyển đào tạo đại học theo các chuyên ngành. Việc đào tạo cử tuyển cần phải gắn với kế hoạch tuyển dụng, sử dụng  của các địa phương đơn vị sau khi đào tạo.

- Đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế: Các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn và cử cán bộ, công chức, viên chức trẻ tuổi (trong độ tuổi dưới 40), có khả năng phát triển để quy hoạch đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, tạo tiền đề cho việc cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm.

b) Nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức cấp xã: Năm 2013 tiếp tục tập trung cho việc đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn về trình độ theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã theo quyết định 1956/QĐ-TTg. Việc đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

- Đào tạo bổ túc văn hóa bậc THPT đối với cán bộ, công chức cấp xã trong độ tuổi đào tạo nhưng chưa tốt nghiệp bậc học trên;

- Đào tạo sơ cấp chuyên môn cho các chức danh cán bộ, công chức trên 50 tuổi đối với nam, trên 45 tuổi đối với nữ nhưng chưa qua đào tạo;

- Đào tạo trung cấp chuyên môn cho cán bộ các chức danh chủ chốt và công chức chuyên môn chưa qua đào tạo, từ 50 tuổi trở xuống đối với nam, từ  45 tuổi trở xuống đối với nữ, đã tốt nghiệp văn hoá từ THCS trở lên; Đối với công chức cấp xã phải đào tạo theo đúng chuyên ngành của từng chức danh; đối với cán bộ, lựa chọn các chuyên ngành đào tạo như: pháp lý; hành chính...

- Đào tạo tin học văn phòng trình độ A, B;

- Đào tạo tiếng Mông cho cán bộ, công chức tại các xã, thị trấn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống;

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bắt buộc tối thiểu hàng năm theo vị trí việc làm cho công chức cấp xã. Thực hiện bồi dưỡng theo 13 chương trình tài liệu cho từng chức danh cán bộ, công chức cấp xã đã được Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành TƯ  biên soạn và ban hành.

c) Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chương trình quy định.

3- Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, tổng hợp, thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2013.

a) Trách nhiệm các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh:

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý trong 9 tháng năm 2012 (theo biểu mẫu số 01a đính kèm); ước thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 (theo biểu mẫu số 02a đính kèm);

- Xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý năm 2013 (theo biểu mẫu số 03a đính kèm);

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm ưu tiên thực hiện trong năm 2013 (theo biểu mẫu số 04a đính kèm). Kế hoạch phải đính kèm dự toán chi tiết từng lớp, từng nội dung, theo từng nguồn kinh phí (theo biểu mẫu số 05a đính kèm) và gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định. Nội dung chi, định mức chi thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011; Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 17/11/2012; Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 12/3/2011.

- Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự kiến tốt nghiệp sau đại học đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Chính sách Hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ năm 2013 (theo biểu mẫu số 06a đính kèm).

- Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II (theo biểu mẫu số 07a đính kèm);

Các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh cử lãnh đạo Phòng tổ chức cán bộ hoặc phòng Tổ chức hành chính (văn phòng) trực tiếp đến nộp và thuyết minh Kế hoạch tại Phòng Đào tạo, bồi dưỡng - Sở Nội vụ, Thời gian từ ngày 5/9/2012 đến ngày 7/9/2012 (theo lịch đính kèm);

b) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý trong 9 tháng đầu năm 2012, ước thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 3 tháng cuối năm (có mẫu biểu số 01 đính kèm);

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2013 (theo biểu mẫu số 02; 03 đính kèm);

- Lập dự toán kinh phí cho từng lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại các huyện, thành phố (theo biểu mẫu số 04 đính kèm). Nội dung, định mức chi thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại các văn bản nêu ở phần trên.

- Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức dự kiến tốt nghiệp sau đại học năm 2013 đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đào tạo theo Chính sách Hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ (theo biểu mẫu số 05 đính kèm).

- Lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch cử đi đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II (theo biểu mẫu số 06 đính kèm);

- Lập danh sách cán bộ, công chức cấp xã dự kiến cử đi đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp chuyên môn năm 2013 (theo biểu mẫu số 07 đính kèm);

UBND các huyện, thành phố cử lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ trực tiếp đến sở Nội vụ để thuyết minh kế hoạch trước ngày 11/9/2012, thời gian cụ thể theo lịch đính kèm.

c) Trách nhiệm của Sở Nội vụ:

- Thẩm định, tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thống nhất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh;

Để thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch, Sở Nội vụ đăng tải văn bản này trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập theo địa chỉ http://egov.laocai.gov.vn/sites/sonoivu, chuyên mục Đào tạo, bồi dưỡng để tải các mẫu biểu theo các tệp đính kèm. Các đơn vị gửi bản điện tử biểu tổng hợp xây dựng kế hoạch vào địa chỉ email: phongdtbdlc@gmail.com .

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị là căn cứ để Sở Nội vụ tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng năm 2013. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo để công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                    

- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh (B/C)                                                                  

- Nh­ư trên;

- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo Sở;            

- L­ưu: VT; ĐTBD; XDCQ.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 Lê Ánh Hằng

Tải mẫu biểu xây dựng kế hoạch tại đây:

Mẫu biểu dành cho sở, ngành

Mẫu biểu dành cho các huyện, thành phố

LỊCH THUYẾT MINH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ,CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2013

(Kèm theo văn bản số  661 /SNV-ĐTBD ngày 17/8/2012 của Sở Nội vụ Lào Cai)

 

Thời gian

Đơn vị thuyết minh kế hoạch

Ghi chú

Ngày 5/9/2012

Sáng

1. Sở Kế hoạch& Đầu tư;

2. Sở Tư Pháp;

3. Thanh tra tỉnh;

4. Sở Lao động - TB&XH;

5. Trường Trung cấp nghề

 

Chiều

1. Ban Dân tộc;

2. Sở Văn hóa -TT&DL;

3.Trường Trung cấp Văn hóa-NT-DL;

4.Sở Tài nguyên - Môi trường;

5. Sở Khoa học - CN;

6. Trung tâm xúc tiến đầu tư - TM;

 

Ngày 6/9/2012

Sáng

1. Sở Xây dựng;

2. Sở Giao thông - VT;

3. Sở Ngoại vụ;

4. Sở Công thương;

5. Sở Tài Chính;

6. Ban quản lý các cửa khẩu;

 

Chiều

1. Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Trường CĐSP; 

3. Sở Nông nghiệp & PTNN;

4. Vườn Quốc gia Hoàng Liên;

5. Sở Thông tin& Truyền thông;

6. Đài PT-TH.

 

Ngày 7/9/2012

Sáng

1.Trường CĐ cộng đồng;

2. Sở Y tế;

3. Trường Trung cấp Y tế;

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp;

5. Văn phòng UBND tỉnh;

6. Văn phòng Đoàn ĐHQH - HĐND tỉnh;

 

Ngày 10/9/2012

Sáng

UBND TP Lào Cai; UBND các huyện: Bảo Thắng; Sa Pa; Bảo Yên

 

Chiều

UBND các huyện: Bắc Hà; Si Ma Cai; Văn Bàn.

 

Ngày 11/9/2012

Sáng

UBND các huyện: Bát Xát; Mường Khương.