Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ
(23/05/2013 8:54:10 SA)
 

Triển khai thực hiện Luật Lưu trữ, ngày 16/4/2013 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BNV về hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức (Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2013). Để có cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất Thông tư của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể một số nội dung đối với các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thành phố như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình, sao gửi văn bản Thông tư số 04/2013/TT-BNV tới các đơn vị thuộc phạm vi quản lý và các đơn vị trực thuộc

2. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Thông tư:

- Đối với các cơ quan, đơn vị chưa ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ thì căn cứ Thông tư 04/2013/TT-BNV để soạn thảo, ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị mình.

- Đối với các cơ quan, đơn vị đã ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ thì cần rà soát lại, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Quy chế mới cho phù hợp với quy định của Luật Lưu trữ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Lưu trữ, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Luật Lưu trữ trên các chuyên trang Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Lưu trữ, Nghị định của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.

Chi tiết Thông tư 04/2013/TT-BNV mời xem tại đây