Thông tin Lãnh đạo Sở
(10/05/2012 4:33:46 CH)

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng              - Giám đốc

ĐTCQ: 0203.847.289

ĐTDĐ: 0912.000.451

Email:   ntdung-snv@laocai.gov.vn

 

2. Ông Mạc Quốc Thái              - Phó Giám đốc

ĐTCQ: 0203.840.040

ĐTDĐ: 0912.763.773

Email:   mqthai-snv@laocai.gov.vn

 

3. Bà Lê Ánh Hằng                   - Phó Giám đốc - Trưởng ban TĐKT

ĐTCQ: 0203.847.699

ĐTDĐ: 0909.825.999

Email:   lahang-snv@laocai.gov.vn

 

4. Bà Giàng Thị Bằng                   - Phó Giám đốc

ĐTCQ: 0203.

ĐTDĐ: 0912385379

Email:   gtbang-snv@laocai.gov.vn

 

 

Tin tức khác