VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ
(28/10/2011 8:41:00 CH)UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành “Quy định về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai” (Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng về công tác văn thư lưu trữ để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư lưu trữ.

VĂN BẢN MỚI VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ

 Trong những năm qua cùng với hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ của Trung ương; UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành nhiều văn bản quản lý về công tác văn thư lưu trữ, các văn bản tỉnh ban hành chủ yếu là Quyết định cá biệt, Chỉ thị cá biệt, thiếu văn bản Quy phạm pháp luật về công tác văn thư lưu trữ. Trong khi đó công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều hạn chế. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, triển khai các văn bản Quy phạm pháp luật do Trung ương ban hành về công tác văn thư lưu trữ, ngày 14/10/2011 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành “Quy định về công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai” (Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng về công tác văn thư lưu trữ để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư lưu trữ.

Nội dung Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ http://snv.laocai.gov.vn tại mục văn bản hướng dẫn

Đỗ Thị Thanh Dung - Chi cục Văn thư - Lưu trữ