Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Lào Cai
(25/01/2011 2:12:16 SA) 

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 10/2004/TT-BNV và Thông tư số 04/2008/TT-BNV của Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ,  viên chức trong các cơ quan sự nghiệp của nhà nước.

 

Thực hiện văn bản số 2962/UBND-NC ngày 24/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai Nghị định số 121/2006/NĐ-CP; Nghị định số 08/2007/NĐ – CP và Nghị định số 09/2007/NĐ – CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Năm 2010, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đã áp dụng bộ thủ tục hành chính theo đề án 30 và quy trình ISO số ISO-NVLC-04-02, thẩm định và trình UBND tỉnh Lào Cai quyết định phê duyệt hình thức xét tuyển dụng viên chức đối với 08 huyện, thành phố và 32 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành ( năm 2010, UBND huyện Sa Pa không tiến hành tuyển dụng viên chức). Tính đến 31/12/2010, toàn tỉnh Lào Cai đã tuyển dụng được 1556 người, trong đó tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, ngành là : 1311 người, trong đó, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo là 860 người ; Y tế : 235 người, còn lại là các đơn vị sự nghiệp khác. Trong tổng số 1311 người, viên chức có trình độ Thạc sỹ : 02 ; Đại học là 336 ; Cao đẳng : 420 ; Trung cấp : 507 và nhân viên trường học là 56. Số viên chức là người dân tộc thiểu số là 452 người, viên chức là nữ : 792 người.

Viên chức được tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thành phố là 245 người, trong đó viên chức có trình độ Đại học là 36 người, Cao đẳng : 20 người, Trung cấp : 207 người, số viên chức là người dân tộc thiểu số : 89 người, số viên chức là nữ : 154 người. Việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển tại các đơn vị đã được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ, đồng thời góp phần nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thị Lương, Phó phòng Công chức viên chức