Tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững mạnh trong thời kỳ mới (15/10/2010 9:47:00 SA)

                Bộ máy hành chính cấp xã có vị trí hết sức quan trọng trong bộ máy hành chính Nhà nước pháp quyền. Đây là cấp hành chính có quan hệ trực tiếp, gắn bó mật thiết với người dân, là mắt xích, cầu nối giữa Nhà nước với nhân dân. Để đường lối, chính sách của Đảng, chính sách - pháp luật Nhà nước đến với nhân dân, trở thành hành động của nhân dân, phải từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã trong sáng về phẩm chất đạo đức, mạnh về trình độ năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay.

Toàn tỉnh Lào Cai có 164 xã, phường, thị trấn với 2.191 thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện Nghị định 114/CP và 121/CP của Chính phủ thì tính đến hết năm 2009, cán bộ chuyên trách có 1.691 người, công chức chuyên môn 1.380 người, cán bộ không chuyên trách có 7.822 người, trong đó cán bộ thôn, tổ dân phố có 5.167 người. Về trình độ chuyên môn của công chức đạt trình độ trên 80% từ sơ cấp trở lên, trong đó trình độ Đại học chiếm hơn 10%, trung cấp chiếm 66% và trình độ sơ cấp chiếm gần 7%. Về lý luận chính trị, trình độ từ sơ cấp trở lên chiếm 29%. Đối với trình độ của cán bộ chuyên trách: Tổng số 1691 người, về trình độ chuyên môn: Từ sơ cấp trở lên đạt trên 22%, trong đó: Sơ cấp: 70 người, chiếm 4,2%; Trung cấp chiếm trên 11%; Đại học: chiếm trên 7,2%. Về trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên chiếm 58,60% (trung cấp 52,60%). Về trình độ văn hóa: tốt nghiệp THPTchiếm 29%, THCS 55%,  trình độ văn hóa tiểu học chiếm 16%.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, hệ thống chính trị cấp xã, phường, thị trấn đã được xác định đúng vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó, điểm thay đổi đáng kể là đội ngũ cán bộ cơ sở từ hưởng chế độ sinh hoạt phí được chuyển sang hưởng chế độ tiền lương, từ chế độ trợ cấp hàng tháng sang chế độ hưu trí. Thông qua việc tiêu chuẩn hoá cán bộ, các chính sách thu hút cán bộ trẻ, sinh viên mới tốt nghiệp, công tác tăng cường, luân chuyển cán bộ xuống cơ sở được thực hiện đã từng bước góp phần nâng cao trình độ và trẻ hoá đội ngũ cán bộ xã. Cũng nhờ đó mà tác phong, lề lối làm việc được đổi mới, hạn chế thấp nhất tình trạng quan liêu, xa rời và gây phiền hà cho quần chúng, các hoạt động chính trị được dân chủ hoá được đông đảo nhân dân đồng tình, nhất trí.

Tuy nhiên, do đặc thù là tỉnh vùng cao, biên giới, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao nên đội ngũ CBCC cấp xã hiện nay vẫn còn những hạn chế đáng kể. Một bộ phận CBCC trình độ văn hoá, chuyên môn chưa đạt chuẩn theo quy định của Trung ương và của tỉnh, hiện còn 16% cán bộ và 04% công chức chưa đạt chuẩn về trình độ văn hóa, 77% cán bộ và 17% công chức chưa cập chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đó là nguyên nhân cơ bản khiến chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã ở một số địa phương còn ở mức trung bình. Mặt khác, nhận thức về vai trò, vị trí của CBCC cấp xã của một số cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương cũng chưa thực sự đầy đủ. Thể hiện rõ trong việc quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Công tác quy hoạch - đào tạo - bồi dưỡng ở một số nơi còn chậm và yếu, nhất là đối với cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số. Chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chậm đổi mới, ít đề cập tới bồi dưỡng về kỹ năng, thiếu mô hình lồng ghép đào tạo văn hóa với chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 Lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã

              Trước tình hình đó, ngành Nội vụ đã tham mưu cho tỉnh xây dựng đề án đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ CBCC cấp xã trong giai đoạn 2010 – 2020 với các giải pháp cụ thể như:

Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng số lượng, chất lượng cán bộ, công chức ở các xã, phường, thị trấn theo từng nhóm chức danh để làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ cho Đại hội Đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, đồng thời quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Xây dựng quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng CBCC và tạo nguồn cán bộ đáp ứng được yêu cầu thực tế và lâu dài. Có những đánh giá CBCC hàng năm, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất năng lực cán bộ, công chức. Bồi dưỡng, lựa chọn cán bộ phải dựa vào tiêu chuẩn, chú trọng về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trí tuệ và hoạt động thực tiễn của CBCC. Mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kết hợp giữa các độ tuổi bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển.

Bên cạnh đó là việc quan tâm đổi mới chương trình nội dung, phương pháp đào tạo, tập trung đào tạo đối tượng cán bộ chủ chốt theo hướng lồng ghép, kết hợp đào tạo chuyên môn với đào tạo văn hóa, lý luận chính trị, QLNN. Các sở, ngành hàng năm có chương trình mở lớp bồi dưỡng kỹ năng ngắn hạn đối với các chức danh công chức chuyên môn. Hướng việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với tạo nguồn cán bộ để bổ sung, thay thế, xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, trong đó đặc biệt chú ý nguồn học sinh ở các trường dân tộc nội trú huyện, tỉnh. Tăng chỉ tiêu tuyển sinh cử tuyển đào tạo tại các trường chuyên nghiệp và quản lý sau đào tạo. Thanh niên, con em các dân tộc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tình nguyện về công tác tại địa phương đạt tiêu chuẩn được lựa chọn đi đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và quản lý Nhà nước để về bố trí bổ sung cho đội ngũ cán vộ xã.

  Cùng với đó là tăng cường công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở, tiếp tục thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật đến công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, đặc biệt là ba huyện diện 30a là Mường Khương, Si Ma Cai và Bắc Hà. Ưu tiên tuyển dụng con em các dân tộc trên địa bàn có trình độ chuyên môn tình nguyện về công tác tại địa phương. Đồng thời thu hút sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp từ nơi khác tình nguyện về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng công tác khen thưởng, quan tâm tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CBCC và cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Chú trọng bồi dưỡng bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố làm nòng cốt cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Làm tốt những nhiệm vụ nói trên sẽ góp phần củng cố xây dựng chính quyền Nhà nước địa phư­ơng thực sự vững mạnh về chính trị, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay.

 

Lê Quang Tuyến - Giám đốc Sở Nội vụ