QUYẾT ĐỊNH SỐ 447/QĐ-UBDT NGÀY 19/9/2013 CỦA UỶ BAN DÂN TỘC  (17/10/2013 )
Ngày 19/9/2013, Uỷ ban dân tộc ban hành Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015.

BBT