THÔNG TƯ Số:63 /2011/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 9 năm 2011 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  (03/11/2011 )