Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.  (25/09/2012 )