Công văn số 563 /SLĐTBXH - TTr ngày 07 tháng 5 năm 2013 về việc tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc thực hiện pháp luật lao động