Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008
(04/04/2013 4:07:43 CH)04_2013_TT-BLDTBXH_176443.doc