14. Thẩm định quỹ lương giám đốc doanh nghiệp Nhà nước 

Trình tự thực hiện
- Quý 1 hàng năm, xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch trình đại diện chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý Nhà nước thẩm định trước khi thực hiện, đồng thời gửi cho cơ quan thuế tại địa phương để làm căn cứ tính thuế.
- Các bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thẩm định quỹ lương kế hoạch; quyết định tạm ứng tiền lương, quỹ tiền thưởng và quyết định việc hoàn trả phần tiền lương, tiền thưởng hưởng quá mức quy định của Nhà nước đối với hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc công ty thuộc quyền quản lý; phối hợp với Bộ Lao động - TBXH, Bộ Tài chính thẩm định quỹ lương kế hoạch đối với Công ty hạng đặc biệt và công ty thực hiện hoạt động công ích có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Công văn đề nghị của doanh nghiệp
- Quỹ lương kế hoạch của Giám đốc doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01   (bộ)
Thời hạn giải quyết
Không xác định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - TBXH
c) Cơ quan phối hợp (nếu có):
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Tờ trình
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Bộ Luật Lao động
- Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, Giám đốc Công ty Nhà nước.
- Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2003/NĐ-CP.