Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
(11/08/2011 4:36:23 SA)
 

Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

 

Ngày 23/2/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 268/QĐ-TTg về biểu giá bán lẻ tiền điện; tiếp đó 01/4/2011 Bộ Lao động - TBXH có văn bản hướng dẫn số 933/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn tạm thời về việc chi trả kinh phí hộ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2011. Trên cơ sở các căn bản  hướng dẫn của TW, tỉnh, Sở Lao động - TBXH tỉnh Lào Cai có văn bản số 375/LĐTBXH - BTXH ngày 26/4/2011 về việc hướng dẫn tạm thời về việc chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo năm 2011, theo đó:

Đối tượng được nhận hỗ trợ tiền điện là hộ nghèo theo kết quả điều tra  hộ nghèo năm 2010 tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

Định mức hỗ trợ: 30.000 đồng/tháng/hộ, thời gian thực hiện chính sách bắt đầu từ 01/3/2011; Việc hỗ trợ được thực hiện theo phương thức chi trả bằng tiền trực tiếp cho hộ nghèo trên địa bàn theo định kỳ hàng quý (30.000 đồng/hộ/tháng x 3 tháng = 90.000 đồng), riêng tháng 3/2011 được chi trả cùng quý II/2011.

Nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo năm 2011 do ngân sách Trung ương đảm bảo, kinh phí chuyển qua cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội để thực hiện chính sách. Căn cứ vào danh sách hộ nghèo của từng xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội rút tiền mặt hoặc chuyển khoản để cấp tiền cho các xã, phường, thị trấn chi trả hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc cấp phát hỗ trợ bằng tiền mặt cho hộ nghèo định kỳ 1 quý/1 lần, trường hợp đặc biệt hộ gia đình được hỗ trợ không có người đi nhận tiền trực tiếp thì viết giấy ủy quyền cho người đi nhận thay; người nhận tiền phải ký nhận và ghi rõ họ tên vào danh sách hộ nghèo nhận tiền hỗ trợ.

            Hàng quý khi có biến động về hộ nghèo (Chuyển đi khỏi địa bàn tỉnh, chuyển từ huyện này sang huyện kia trong tỉnh) thì Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội gửi danh sách biến động hộ nghèo cho Kho bạc nhà nước huyện phối hợp thực hiện.

Trong năm thực hiện, nếu số hộ nghèo biến động (Chuyển đi khỏi địa bàn tỉnh, chuyển từ huyện này sang huyện kia trong tỉnh), UBND các huyện, thành phố báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh kinh phí cho các huyện, xã để thực hiện chi trả kịp thời cho các hộ nghèo./.

 

                                                                                                Đức Duy

Phòng Bảo trợ xã hội

                                                                                               

 

 

Tin tức khác