Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường  (26/08/2010 )