Quyết định số 144/2006/QĐ - TTg về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
(26/08/2010 1:36:00 CH)