Nghị định số 89/2006/NĐ–CP về ghi nhãn hàng hoá  (26/08/2010 )