Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (25/02/2011 6:24:30 SA)

1. Luật Năng lượng nguyên tử

-

Luật số 18/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 03/06/2008 Quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và đảm bảo an toàn, an ninh trong các hoạt động đó (Chi tiết)

2. Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử

-

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP (22/6/2010) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân (Chi tiết)

-

Nghị định số 07/2010/NĐ-CP (25/1/2010) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử (Chi tiết)

-

Nghị định số 111/2009/NĐ-CP (11/12/ 2009) Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử (Chi tiết)

3. Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Năng lượng nguyên tử

-

Thông tư số 26/2010/TT-BKHCN (29/12/2010) Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (Chi tiết)

-

Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN (29/12/2010) Hướng dẫn đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ (Chi tiết)

-

Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN (29/12/2010) Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” (Chi tiết)

-

Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN (28/12/2010) Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân (Chi tiết)

-

Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN (14/09/2010) Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép” (Chi tiết)

-

Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN (22/07/2010) Hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ  và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Chi tiết)

-

Thông tư số 76/2010/TT-BTC (17/05/2010) Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (Chi tiết)

-

Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN (20/05/2009) Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư (Chi tiết)

-

Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN (31/01/2007) Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân (Chi tiết)

-

Thông tư số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT (28/12/1999) Thông tư liên tịch về việc “Hướng dẫn việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế” (Chi tiết)

4. Các Quyết định trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

-

Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg (14/06/2010) Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát hạt nhân (Chi tiết)

-

Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN (31/12/2007) Quyết định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế (Chi tiết)

-

Quyết định số 146/2007/QĐ-TTg (14/09/2007) Quyết định ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát (Chi tiết)

-

Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg (23/07/2007) Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (Chi tiết)

5. Các Quyết định khác liên quan trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử

-

Quyết định số 127/QĐ-TTg (20/01/2011) Quyết định về phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020 (Chi tiết)

-

Quyết định số 2376/QĐ-TTg (28/12/2010) Phê duyệt Định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chi tiết)

-

Quyết định số 1636/QĐ-TTg (30/08/2010) Phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020” (Chi tiết)

-

Quyết định số 1558/QĐ-TTg (18/08/2010) Phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử" (Chi tiết)

-

Quyết định số 957/QĐ-TTg (24/06/2010) Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Chi tiết)

-

Quyết định số 906/QĐ-TTg (17/06/2010) Phê duyệt Định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 (Chi tiết)

-

Quyết định số 775/QĐ-TTg (02/06/2010) Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 (Chi tiết)

-

Quyết định số 580/QĐ-TTg (04/05/2010) Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (Chi tiết)

-

Quyết định số 446/QĐ-TTg (07/04/2010) Thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng An tòan hạt nhân quốc gia (Chi tiết)

Quản lý Chuyên ngành