Bỏ qua liên kết điều hướng
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai
(09/04/2012 4:33:44 CH)
          Cải cách hành chính (CCHC) là một trong nhưng nội dung chính trong chủ đề hoạt động năm 2012 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện và đạt hiệu quả trên tất cả các nội dung: Cải cách về thể chế; Cải cách về tổ chức bộ máy; Cải cách về tài chính công; Hiện đại hoá nền hành chính Nhà nước .

   Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở luôn xác định để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, công tác cải cách thủ thủ hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính là việc làm thường xuyên, quan trọng. Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm giúp các phòng, đơn vị tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, qua đó rút ra những tồn tại, hạn chế làm cơ sở cho việc xây dựng mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của giai đoạn 2011- 2015.

            Trong năm 2011, lãnh đạo Sở đã chủ trì rà soát và tự kiểm tra thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên đối với 147 văn bản quy phạm pháp luật và 29 thủ tục hành chính đang áp dụng tại Sở. Các văn bản đều được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật. Sở đã tổ chức rà soát lại quy trình và kết quả tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trên hoạt động khoa học và công nghệ; phát  triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữa trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn tỉnh theo quy định của phát luật về tên thủ tục, căn cứ pháp lý, mục đích thực hiện thủ tục, hồ sơ và kết quả cuối cùng của việc thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của phát luật. Tiếp tục duy trì việc công khai hồ sơ thủ tục hành chính tại cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin nội bộ của Sở.

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Chỉ thị số 08/CT-UBND và các văn bản hướng dẫn về kiểm soát thủ tục hành chính. Sở tiếp tục triển khai và hoàn thiện cơ chế một cửa; đã thực hiện phần mềm Quản lý văn bản - hồ sơ công việc, phần mềm quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học bước đầu đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và quản lý công văn, đề tài dự án không phải mất nhiều thời gian như trước đây. Tổ chức rà soát chỉnh sửa theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 29 thủ tục hành chính áp dụng tại Sở, số thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung là (08TTHC); thủ tục ban hành mới là (03TTHC); thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ là (03TTHC). Kết quả giải quyết TTHC thông qua cơ chế một cửa tiếp nhận và trả đúng hạn là 129 lượt hồ sơ. Qua triển khai áp dụng thực hiện cơ chế một cửa thì các hồ sơ được trả đúng hạn, giảm bớt phiền hà, thời gian đi lại, chờ đợi của người dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức.

            Trên lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy, Sở đã xây dựng và ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở, trên cơ sở đó xác định cơ cấu tổ chức, bộ máy phù hợp với chức năng nhiệm vụ và bố trí biên chế cán bộ công chức đảm bảo các lĩnh vực đều có cán bộ phụ trách; chỉ đạo các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch dài hạn và các bước thực hiện việc kiện toàn các đơn vị nhằm giảm đầu mối về văn phòng hành chính, giảm biên chế, bố trí đầy đủ theo cơ cấu chức danh.

            Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các cơ quan đơn vị đã cử đào tạo sau đại học là 07 (thạc sĩ); theo học Đại học tại chức: 06 đồng chí; Cao cấp lý luận chính trị: 03 đồng chí. Qua đó công tác đào tạo đã góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ trong cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.Cùng với việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, Sở đã bổ nhiệm 15 cán bộ lãnh đạo thuộc các phòng và đơn vị, đảm bảo cho các phòng, đơn vị có đủ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

            Qua việc thưc hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, 02/02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện theo nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện cơ chế quản lý theo các nghị định của Chính phủ đã tạo được hành lang pháp lý thông thoáng cho các đơn vị trong việc chủ động xây dựng kế hoạch, sắp xếp đội ngũ, giảm dần áp lực tăng biên chế. Thường xuyên quán triệt CBCC, VC, LĐHĐ thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý hành chính tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo Sở chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công, trọng tâm là các phòng và các đơn vị trực thuộc tiếp tục xây dựng và sửa đổi bổ sung, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công…

Để tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, các phòng chuyên môn, đơn vị đều được trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ cho công việc như: máy tính, máy phô tô, bàn ghế, tủ đựng tài liệu… 01công chức/01 bộ máy vi tính; 100% có kết nối Interrnet; Cổng thông tin điện tử và Cổng thông tin nội bộ của Sở được xây dựng và hoạt động tốt.

Năm 2012 “Đẩy mạnh cải cách hành chính” tiếp tục được xác định là một trong những nội dung hoạt động chính của Sở. Đây là năm thứ 3 thực hiện chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2010- 2020. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng trong quá trình thực hiện, các quy trình, thủ tục hành chính tuy đã được rà soát điều chỉnh song ở một số lĩnh vực phức tạp còn thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, các ngành; Sở đang tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiên tốt hơn công tác CCHC hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Đào Thị Thu Hương - Phó Chánh văn phòng Sở