hông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức   (28/02/2013 )
Tài liệu đính kèm: Thông tư số 15/2012/TT-BNV