hông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
(28/02/2013 8:42:36 SA)
Tài liệu đính kèm: Thông tư số 15/2012/TT-BNV

Tin tức khác