Thông tư 178/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng
(19/12/2013 2:34:07 CH)
file đính kèm: Thông tư 178/2013/TT-BTC

Tin tức khác