hông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
(04/09/2013 10:36:40 SA)
Tài liệu đính kèm: Thông tư số 15/2012/TT-BNV

Tin tức khác