Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004  (01/03/2010 )

Luật này quy định các quyền cơ bản, bổn phận của trẻ em; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nội dung bao gồm 60 điều, trong 05 chương:

Chương I: Những quy định chung.

Chương II: Các quyền cơ bản và bổn phận của các em.

Chương III. Trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chương IV: Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chương V: Điều khoản thi hành

 

 

 

Chi tiết của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em xem tại đây:

[Download bản tiếng Việt]   [Download bản tiếng Anh]