Quyết định về việc khen thưởng năm học 2007 - 2008  (01/09/2008 )

UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 421/ QĐ-SGD&ĐT

 

 

Lào Cai, ngày 6 tháng 8  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng năm học 2007 - 2008

------------------------------

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 17/2007/QĐ.UBND ngày 7/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định  về phong trào thi đua Phát triển sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ thành tích của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm học 2007 - 2008

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong năm  học 2007 - 2008 như sau:

Tặng Giấy khen cho 4 trường THPT, 2 trung tâm GDTX và 2 phòng GD&ĐT đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học;

Công nhận 42  tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến gồm : 9 trường THPT, 7  trung tâm  GDTX và 26 tổ chuyên môn thuộc các trường THPT, Trung tâm GDTX;

 

Công nhận 174 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và 503 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến,

 (Có danh sách kèm theo trong quyển "Kết quả thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008").

 

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo mỗi Giấy khen tập thể 200.000 đồng; mỗi danh hiệu thi đua tập thể 500.000 đồng, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 300.000 đồng và Lao động tiên tiến 100.000 đồng.

Kinh phí trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra Sở; Trưởng phòng, ban Sở; Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường THPT; Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố; Giám đốc trung tâm GDTX và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                   

- Như điều 3;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VP, TH-TĐ.

                                                                             

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trương Kim Minh