Chuyển vùng trong tỉnh 

Trình tự thực hiện
Qui trình xét duyệt cho đi và tiếp nhận giáo viên

1. Xét duyệt cho đi

1.1 Giáo viên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo:

a) Nhà trường tập hợp đơn của giáo viên, xét duyệt và lập danh sách được nhà trường cho chuyển công tác, đề nghị  phòng Giáo dục và Đào tạo;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo xét duyệt, đề nghị UBND huyện, thành phố xét duyệt;

c) UBND huyện, thành phố phê duyệt;

d) Chuyển hồ sơ:

- Chuyển giữa các huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ và danh sách giáo viên đã được UBND huyện, thành phố phê duỵêt cho chuyển đi, đến Phòng GD&ĐT giáo viên xin đến; đồng thời gửi Sở GD&ĐT (Phòng TCCB) 01 bản danh sách  đã được UBND huyện, thành phố phê duyệt;

- Chuyển đến các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phòng Giáo Dục và Đào tạo gửi hồ sơ giáo viên đã được UBND huyện, thành phố xét duyệt cho đi, đến Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng Tổ chức cán bộ );

e) Thời gian chuyển hồ sơ, danh sách đã được phê duyệt trước ngày 30/5;

1.2. Giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở:

a) Nhà trường tập hợp đơn của giáo viên, xét duyệt và lập danh sách giáo viên được nhà trường cho chuyển công tác; đồng thời tính toán giáo viên các bộ môn còn thiếu ( kể cả số dự kiến cho chuyển ) báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Hồ sơ và danh sách giáo viên xin chuyển và nhu cầu giáo viên gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng Tổ chức cán bộ ) trước ngày 30/5;

2. Tiếp nhận giáo viên xin đến

2.1 Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hồ sơ giáo viên xin chuyển đến, đối chiếu với điều kiện tiêu chuẩn, chỉ tiêu được giao, tham mưu cho UBND huyện, thành phố tiếp nhận giáo viên; gửi danh sách giáo viên đã được UBND huyện tiếp nhận cho Sở Giáo dục và Đào tạo ( Phòng Tổ chức cán bộ ) trước ngày 30/6 hàng năm.

2.2 Giáo viên xin đến các đơn vị trực thuộc Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo làm văn bản gửi UBND huyện, thành phố.

3. Điều động giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp danh sách giáo viên các đơn vị cho chuyển đi và danh sách giáo viên được UBND huyện tiếp nhận, ra văn bản thoả thuận điều động giáo viên.

Cách thức thực hiện
Thực hiện từ cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục & Đào tạo, UBND huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Hồ sơ xin chuyển vùng ( cá nhân nộp ) gồm:

- Đơn xin chuyển vùng ( ghi rõ nơi xin đến , lý do xin chuyển);

- Kiểm điểm quá trình công tác ( có nhận xét của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp giáo viên; các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo phải có ý kiến nhận xét của Trưởng phòng);

- Lý lịch cán bộ có xác nhận của Thủ trưởng quản lý trực tiếp và xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ gốc;

- Bản sao văn bằng chứng chỉ ( qua công chứng Nhà nước )

- Giấy chứng nhận sức khoẻ cách đây không quá 06 tháng ( do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp ) ;

- Bản sao Quyết định tuyển dụng, quyết định biên chế chính thức ( quyết định bổ nhiệm nghạch giáo viên ); quyết định nâng bậc lương năm gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết
15 ngày, chậm nhất ngày 15/7 hàng năm
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND huyện.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản hành chính:

- Văn bản trao đổi thoả thuận của Sở GD&ĐT

- Quyết định điều động của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Quyết định số 88/2006/QĐ.UBND ngày 18/1/2006 của  UBND tỉnh  Lào  Cai