Xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng (trường hợp vượt tổng mức đầu tư và thay đổi quy mô đầu tư xây dựng)  (11/02/2010 )

 - Trình tự thực hiện:
Mô tả trình tự thực hiện:
1. Đối với các Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh thì chủ đầu tư gửi Tờ trình phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ dự án bổ sung đến Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ để xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho phép cho bổ sung (Nộp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa").
2. Kết quả: Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.
 - Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận "một cửa" - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
 - Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Tờ trình phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định phê duyệt dự án;
- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế điều chỉnh, bổ sung;
- Chứng chỉ quy hoạch hoặc thông báo giới thiệu địa điểm đất để lập dự án điều chỉnh, bổ sung;
- Thuyết minh Dự án điều chỉnh, bổ sung;
- Hồ sơ khảo sát địa hình + Biên bản nghiệm thu điều chỉnh, bổ sung (nếu có);
- Hồ sơ khảo sát địa chất + Biên bản nghiệm thu điều chỉnh, bổ sung (nếu có);
- Hồ sơ thiết kế cơ sở + dự toán điều chỉnh, bổ sung;
b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
 - Thời hạn giải quyết:
Không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai.
 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Kết quả: Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh.
 - Lệ phí (nếu có):
 Không
 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
 Không
 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Chỉ áp dụng đối với các Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.
 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 99/2007/ NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định số 12/2009/ NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/05/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.