Danh mục Hệ thống chỉ tiêu quốc gia cấp huyện, cấp xã:
(17/10/2011 10:56:01 CH)

Thủ Tướng Chính Phủ đã có quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu (HTCT)quốc gia. Nội dung của HTCT này bao gồm: các HTCT cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2010 và bãi bỏ quyết định số 305/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2005 của Thủ Tướng Chính Phủ V/v ban hành HTCT quốc gia. Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT để quy định nội dung HTCT thống kê quốc gia; danh mục và nội dung HTCT thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Tải danh mục hệ thống chỉ tiêu quốc gia tại đây:

Danh muc HTCTTK_ cap huyen_08.1.2011.doc

Danh muc HTCTTK_ Cap Xa_08.1.2011.doc

Lưu Tiến Lực