Kế hoạch và tài liệu gợi ý trả lời câu hỏi Cuộc thi "Tìm hiểu Chương trình xây dựng Nông thôn mới"
(09/11/2011 5:03:56 CH)UBND huyện Si Ma Cai xây dựng kế hoạch số 94 ngày 20/10/2011 về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Chương trình xây dựng Nông thôn mới".
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN SI MA CAI

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:    94  /KH-UBND

 

                     Si Ma Cai, ngày  20  tháng 10  năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới”

 

Căn cứ Kế hoạch số 57/KH-SVHTTDL, ngày 03/10/2011của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai về việc tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới”;

Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Cuộc thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; góp phần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đảm bảo cuộc thi triển khai có hiệu quả và trở thành phong trào thi đua sâu rộng giữa các cá nhân, tập thể và các địa phương trong toàn huyện. Các cơ quan tham gia tổ chức cuộc thi chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai, thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cuộc thi đề ra.

II. NỘI DUNG CUỘC THI.

1. Tìm hiểu mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới.

2. Tìm hiểu những nội dung của tiêu chí quốc gia Nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, các chương trình kế hoạch của tỉnh về xây dựng Nông thôn mới.

3. Tình hình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh Lào Cai về xây dựng Nông thôn mới; nhận thức về vấn đề Nông thôn mới và đề xuất những giải pháp đóng góp những ý kiến hay về Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

III. THỂ LỆ CUỘC THI.

1. Tên cuộc thi: “Tìm hiểu về Chương trình xây dựng Nông thôn mới”.

2. Đối tượng dự thi:

Cán bộ công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân các dân tộc đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

Để cuộc thi được khách quan, những người tham gia BTC, BGK và các đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc thi, thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện không tham gia viết bài dự thi.

3. Hình thức thi:

- Thi viết: Mỗi đơn vị, cá nhân gửi 01 bài dự thi viết tay hoặc đánh máy vi tính cho Ban tổ chức cuộc thi (khuyến khích bài viết tay). Không nhận bài photocoppy.

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi công tác, học tập, sinh sống.

- Bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện (qua Phòng văn hoá - TT, cơ quan thường trực Cuộc thi).

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện không nhận bài trực tiếp từ cá nhân.

- Bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị do các cơ quan, đơn vị tập hợp và nộp về Ban tổ chức cấp huyện.

- UBND các xã tập hợp bài thi của cán bộ, công chức, viên chức xã và nhân dân trên địa bàn xã quản lý nộp về Ban tổ chức cấp huyện.

4. Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày 20/10/2011.

- Thời gian nộp bài dự thi về Phòng Văn hóa - TT huyện: Chậm nhất ngày 15/11/2011.

- Tổng kết và trao giải: ngày 01/12/2011.

5. Giải thưởng cuộc thi:

- Kinh phí trao giải thưởng:11.600.000đ

- Giải tập thể:

+ 01 giải nhất: 1.000.000 đồng

+ 02 giải nhì, mỗi giải: 800.000 đồng

+ 03 giải ba, mỗi giải: 500.000 đồng

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 300.000 đồng

- Giải cá nhân:

+ 01 giải nhất: 800.000 đồng

+ 03 giải nhì, mỗi giải: 600.000 đồng

+ 06 giải ba, mỗi giải: 400.000 đồng

+ 10 giải khuyến khích, chuyên đề, mỗi giải: 100.000 đồng

Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện sẽ trao Giấy chứng nhận cho các tập thể và cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba của cuộc thi.

6. Câu hỏi dự thi: Gồm 9 câu hỏi:

Câu 1: Bạn hãy nêu quan điểm của Đảng ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn hiện nay?

Câu 2: Theo bạn vì sao phải tiến hành xây dựng nông thôn mới? Hãy cho biết những nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020?

Câu 3: Bạn hãy nêu tên và nội dung các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới: đối với xã nông thôn mới? đối với huyện nông thôn mới? và tỉnh nông thôn mới?

Câu 4: Bạn hãy cho biết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của Nhà nước?

Câu 5: Hãy nêu các nguồn vốn chính xây dựng nông thôn mới? nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng bao gồm những nội dung gì?

Câu 6: Người nông dân có vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, theo bạn vai trò đó được thể hiện cụ thể bằng những nhiệm vụ nào? Làm thế nào để thực hiện nhiệm vụ đó?

Câu 7: Bạn cho biết những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai? Tỉnh Lào Cai hiện nay có bao nhiêu xã được phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới? Đến thời điểm 30/9/2011, có bao nhiêu xã được phê duyệt đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, đó là những xã nào?

Câu 8: Hãy nêu các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai?

Câu 9: Bạn hãy viết một bài (khoảng 1.000 từ) về một điển hình (tập thể hoạch cá nhân) trong xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Lào Cai hoặc đề xuất giải pháp, sáng kiến để đóng góp vào công cuộc xây dựng Nông thôn mới?

            (Gợi ý trả lời các câu hỏi của cuộc thi “ Tìm hiều về nông thôn mới được đăng tải trên trang Website: http://www.vanhoalaocai.vn)

IV. KINH PHÍ CUỘC THI.

Sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ theo Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2011.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Phòng Văn hóa – TT.

- Chủ trì tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chương trình xây dựng Nông thôn mới”; thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi cấp huyện.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - KH lập dự trù kinh phí tổ chức cuộc thi (công tác chấm thi, giải thưởng, tổng kết cuộc thi) báo cáo UBND huyện phê duyệt.

- Nhận bài thi từ các cơ quan, đơn vị chuyển Ban giám khảo để chấm bài.

- Kết thúc cuộc thi, gửi 30 bài đạt điểm cao nhất được chọn tham gia thi cấp tỉnh về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Tham mưu cho UBND huyện báo cáo tổng kết cuộc thi nộp Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Thư viện tỉnh, cơ quan Thường trực cuộc thi).

2. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện.

Có trách nhiệm xây dựng đáp án, hướng dẫn chấm cho Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi cấp huyện.

3. Phòng Tài chính – KH:

             Phối hợp với phòng Văn hoá - TT lập dự trù kinh phí cuộc thi; thẩm định kinh phí tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí thực hiện.

4. Đài Truyền thanh – Truyền hình:

Tuyên truyền nội dung, thể lệ cuộc thi; đăng tải các tin, bài về các gương điển hình tiên tiến, tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Trung tâm Văn hóa – TT:

Tuyên truyền cuộc thi bằng các hình thức như: băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động tại trung tâm huyện và các chợ để cuộc thi đạt kết quả cao.

             6. Phòng giáo dục và Đào tạo:

             Chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc thi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Nhận bài thi từ các trường và nộp về Phòng Văn hóa - TT đúng thời gian quy định.

7. Các cơ quan, đoàn thể, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và UDNG các xã.

- Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về xây dựng Nông thôn mới” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân địa phương.

- UBND các xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn xã quản lý tham gia cuộc thi để đạt kết quả cao.

- Nộp bài thi của tập thể và cá nhân thuộc đơn vị quản lý về Phòng Văn hóa - TT đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về xây dựng Nông thôn mới” của Ủy ban nhân dân  huyện Si Ma Cai. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện để giải quyết./.

  Nơi nhận:                                                                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT.HU, UBND huyện;                                                                           KT CHỦ TỊCH

- Sở Văn hóa TT&DL tỉnh;                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

- Các cơ quan, đơn vị trường học;                                                              (Đã ký)

- UBND các xã;

- Lưu VT.

                                                                                                           Giàng A Hòa

 

Tải tài liệu gợi ý câu hỏi tại đây