Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Mường Khương
(15/05/2013 8:20:51 SA)

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ huyện Mường Khương đã đạt được những kết quả tích cực. 100% các chi, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc phổ biến, học tập, quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập, nghiên cứu các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong huyện về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt.

 

I. Kết quả thực hiện

1. Việc xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong 02 năm qua, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc xây dựng chuẩn mực của các chi, đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc; cơ bản các chuẩn mực được xây dựng theo hướng khái quát, dễ nhớ, dễ thực hiện và sát với từng đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân, điển hình như: Đảng bộ Văn phòng Huyện ủy, Chi bộ Văn phòng UBND huyện, Chi bộ Trường Dân tộc nội trú, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự huyện, Đảng bộ xã Thanh Bình….. Đã có một số đơn vị xây dựng được khẩu hiệu hành động treo ở cơ quan, đơn vị như: Chi bộ Trường Dân tộc Nội trú, Chi bộ Trung tâm GDTX huyện…Nhiều chi, đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hằng năm cá nhân phấn đấu thực hiện theo chuẩn mực đã đề ra.

2. Đưa việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đúng định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng; đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng gắn với việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09 - HD/BTCTW. Trong sinh hoạt chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tích cực học tập theo Bác; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải như: Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở những thôn bản vùng sâu, vùng xa và cải tạo một số tập quán lạc hậu làm khâu đột phá. Năm 2012, có 176/251 chi bộ (chi bộ cơ sở và chi bộ dưới cơ sở) đạt 70,1% đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, có chất lượng. Từ kết quả cụ thể trên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tác động ngày càng rõ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa việc sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp. Vì vậy, trong 02 năm qua, công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố; an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

3. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với giải quyết các vấn đề bức xúc

Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW, Đảng bộ huyện đã chú trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với giải quyết các vấn đề bức xúc trên địa bàn huyện đó là: Nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa chưa có chi bộ độc lập. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn còn tồn tại hạn chế; tình trạng cưới tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn còn tồn tại; công tác vệ sinh ở các thôn, bản vùng cao chưa được quan tâm; một số đồng bào ở vùng sâu, vùng xa còn tập tục thả rông gia súc; việc tranh chấp đất đai, chặt phá lấn chiếm đất rừng làm nương còn xảy ra ở một số nơi. Tình trạng buôn bán ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương vẫn còn diễn ra ở một số xã biên giới gây ảnh hưởng đến an ninh - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân….

Trước những vấn đề trên, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng ở những thôn, bản vùng sâu vùng xa nhằm xóa thôn, bản không có đảng viên, thành lập tổ chức đảng ở thôn bản; cải tạo một số tập quán lạc hậu làm khâu đột phá. Đến nay, toàn huyện có 145/231 thôn, bản có chi bộ hoạt động độc lập, chiếm tỷ lệ 63% (tăng 109 thôn, bản so với năm 2011). Chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc cải tạo tập quán lạc hậu gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương. Xử lý nghiêm những trường hợp sinh con thứ 3, cưới tảo hôn, vi phạm quy định về của pháp luật về sử dụng đất….trên địa bàn huyện. Do vậy thời gian qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, không di dịch cư tự do, không tuyên truyền đạo giáo trái pháp luật và nhiều tập quán lạc hậu trên địa bàn huyện đã dần được xóa bỏ.

4. Việc thực hiện Quy định 101 -QĐ/TW và Quy định 17 -QĐ/HU của Huyện ủy Mường Khương

Trong năm 2012, cụ thể hóa Quy định số 08 - QĐ/TU, Đảng bộ huyện đã ban hành Quy định số 17- QĐ/HU nhằm chỉ đạo tổ chức cho cán bộ chủ chốt từ huyện tới cơ sở đăng ký thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo đúng đối tượng, thành phần. Toàn huyện, có 820/820 đồng chí đăng ký thi đua, trong đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt là đảng viên 710 đồng chí; cán bộ lãnh đạo chủ chốt không phải là đảng viên là 110 đồng chí. Các bản đăng ký trên được lưu tại chi bộ, cơ quan. Hàng tháng, các chi bộ đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các nội dung đã đăng ký của đội ngũ cán bộ chủ chốt và đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ chủ chốt vi phạm như: sinh con thứ 3, cưới tảo hôn…...

Cuối năm 2012, Đảng bộ huyện đã triển khai cho các tổ chức cơ sở đảng lấy ý kiến và đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Việc lấy ý kiến và đánh giá xếp loại cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong tổng số 710 đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp là đảng viên được đánh giá, xếp loại, có 667 đồng chí được xếp tốt đạt tỷ lệ 93,9%; Trong 110 đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không phải là đảng viên được đánh giá xếp loại, có 97 đồng chí được xếp loại tốt đạt tỷ lệ 88.2%.

Đầu năm 2013, Đảng bộ huyện chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt từ huyện tới cơ sở tiếp tục đăng ký thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013. Đến nay có 832 đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp đăng ký thi đua.

Phong trào trên đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp nghiêm túc thực hiện Quy định số 08 - QĐ/TU của Tỉnh ủy và Quy định số 17- QĐ/HU của Huyện ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) như: nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, địa phương; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú..... Đặc biệt đội ngũ cán bộ chủ chốt ở một số xã, thị trấn đã từng bước thực hiện tốt giờ giấc làm việc, chủ động trong triển khai nhiệm vụ ở cơ sở…..; nhiều bí thư chi bộ dưới cơ sở, trưởng thôn đã làm gương và tích vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền của để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường mầm non, nhà văn hóa…..; đồng thời tích cực vận động nhân dân chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, vươn lên thoát nghèo….

Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đảng tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập Quy định 101 - QĐ/TW của Ban Bí thư. Chỉ đạo các chi bộ lập sổ đăng ký, tổ chức lễ đăng ký thực hiện Quy định 101 - QĐ/TW đối với đảng viên. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy định 101 - QĐ/TW của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

5. Tổ chức triển khai và thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai

Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai vào ngày 01/10/2012. Kết quả 43/43 chi, đảng bộ cơ sở đã ký giao ước thi đua với Đảng bộ huyện thực hiện theo 5 nhóm nội dung Huyện ủy đã lựa chọn là: Củng cố, xây dựng chi bộ đảng vững mạnh (trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ); đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân; cải tạo một số tập quán lạc hậu.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, các hộ gia đình viết bản đăng ký và ký giao ước thi đua chào mừng 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Đảng bộ huyện chọn 04 đảng bộ cơ sở tổ chức làm điểm, gồm: Đảng bộ Văn phòng Huyện ủy, Đảng bộ Ban Chỉ hủy Quân sự huyện, Đảng bộ xã Bản Lầu, Đảng bộ xã Pha Long. Kết quả, 43/43 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức phát động thi đua và làm tốt việc tổ chức chấm điểm thi đua 5 nhóm nội dung theo Hướng dẫn của Bộ phận giúp việc của Tỉnh ủy và Huyện ủy.

 Đợt thi đua đặc biệt chào mừng 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2013) giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thấm nhuần lời Bác dạy, hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và lao động sản xuất ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Những kết quả cụ thể trong việc làm theo Bác

Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình mới cách làm hay của nhiều tập thể với những việc làm thiết thực như: Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của Đảng bộ Công an huyện; tích cực thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện; thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu” của ngành Y tế huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tiết kiệm của Hội Phụ nữ huyện; triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua của thanh niên trong các cơ sở đoàn, hội, đội của Huyện đoàn Mường Khương….

Nhiều cá nhân là tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong việc học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị, địa phương được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận như: Cô giáo Hoàng Thị The, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thường xuyên học hỏi đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi và hàng năm đều có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Ông Trần Duy Hữu, bí thư Chi bộ thôn Thủ Lùng, Đảng bộ xã Bản Lầu tổ chức tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong chi bộ, luôn là tấm gương tiêu biểu đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở địa phương. Ông Lèng Seo Chẻo, cán bộ văn hóa xã Lùng Khấu Nhin luôn chủ động, tích cực trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tham mưu triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 -CT/TW trong chi bộ và các đoàn thể xã….

Xuất hiện nhiều cá nhân điển hình trong chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi vươn lên làm giàu, điển hình như: Ông Vàng Chá Sìn, thôn Nậm Pản, xã Thanh Bình với mô hình ngô lai cho năng xuất cao, thu nhập từ ngô đạt trên 80 triệu đồng/năm. Ông Ly Sảo Phìn, thôn Gia Khâu A, xã Nậm Chảy tích cực trồng ngô lai đem lại thu nhập cao cho gia đình, thu nhập từ ngô đạt 50 - 70 triệu đồng/ năm. Ông Lù Diu Cáng, thôn Na Pạc Đoỏng, xã Nấm Lư, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu nhập từ trồng cây thuốc lá 22 - 25 triệu đồng/vụ/năm; thu nhập từ chăn nuôi lợn, gà đạt 25 - 30 triệu đồng/năm…

 Nhiều tập thể, cá nhân đã hiến đất, hiến cây cối và ủng hộ tiền cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, điển hình như: Ông Lục Thượng Cường, thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, hiến 5.200m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Ông Ly Phát Tư, thôn Lầy Lùng, xã Nấm Lư hiến 600m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Bà Tráng Lền Dín, trưởng thôn Sa Pả 9, thị trấn Mường Khương hiến 400m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn. Nhân dân Thôn Pờ Hồ, xã Thanh Bình mỗi gia đình ủng hộ 500.000đồng để giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà văn hóa thôn. Nhân dân thôn Sín Chải, xã Thanh Bình mỗi gia đình ủng hộ 500.000 đồng để san gạt mặt bằng đường nội thôn. Nhân dân thôn Đồng Căm, xã Lùng Vai đã huy động được 12 triệu đồng tiền mặt để san gạt mặt bằng, huy động được 1.438 ngày công đổ bê tông tuyến đường nội thôn dài 850m. .….

Trong 02 năm, đã có 17 tập thể và 50 cá nhân, tập thể được huyện ghi nhận, khen thưởng.

IV. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Trong 2 năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể từ huyện tới cơ sở làm tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Các chi, đảng bộ trực thuộc thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác xây dựng chuẩn mực theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hàng năm tổ chức triển khai cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đăng ký Phong trào thi đua “Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp tự giác đi đầu, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo đúng đối tượng, thành phần; tổ chức phát động sâu rộng đợt thi đua đặc biệt chào mừng 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2013) trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong Đảng bộ đồng tình, hưởng ứng tạo nên nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm qua. Kết quả đã có nhiều cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được huyện khen thưởng.

* Nguyên nhân của ưu điểm

- Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ.

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực Chỉ thị 03 - CT/TW từ huyện tới cơ sở.

2. Tồn tại, hạn chế

- Một số cấp ủy cơ sở chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở.

- Việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, chưa phong phú ở một số chi, đảng bộ cơ sở. Còn một bộ phận cán bộ chủ chốt chưa gương mẫu, chưa nhiệt tình với công việc được giao; việc chấp hành giờ giấc làm việc ở số cán bộ, công chức chưa đảm bảo. Việc tổ chức ký giao ước thi đua 55 ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai ở một số đảng bộ xã chưa tốt, còn chậm so với kế hoạch.

- Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh của một số chi, đảng bộ còn chậm, chưa đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

- Công tác tuyên truyền ở cơ sở chưa sâu và việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi, đảng bộ chưa tiến hành thường xuyên.

* Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế, chưa chú trọng đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác tham mưu của Bộ phận giúp việc cho cấp uỷ ở một số chi, đảng bộ chưa chủ động, thường xuyên.

- Kết quả việc làm theo Bác còn hạn chế; việc nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn chưa nhiều.

- Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số cấp ủy cơ sở chưa được chú trọng.

3. Một số kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trong việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI).

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực Chỉ thị 03 -CT/TW từ huyện tới cơ sở.

V. Nhiệm vụ thời gian tới

- Triển khai học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

- Chú trọng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương với nhiều nội dung và hình thức phong phú, trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ huyện đến cơ sở.

- Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tổng kết đợt thi đua chào mừng 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2013).

- Tiến hành sơ kết việc học tập và làm theo Bác, các phong trào đã phát động trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rút kinh nghiệm và bổ sung kịp thời các giải pháp tổ chức thực hiện.

- Tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dịp 19/5.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ huyện tới cơ sở.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Khương

Tin tức khác