Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương;
(11/04/2013 4:12:07 CH)

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

Thực hiện Hướng dẫn số 35 -HD/BPGVTU, ngày 14/3/2013 của Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Ngày 01/4/2013, Huyện ủy Mường Khương ban hành Hướng số 09-HD/HU triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đặc biệt là trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 09 - HD/TU về thực hiện Quy định số 101 - QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Hướng dẫn số 04  - HD/BPGV, ngày 13/02/2012 của Huyện ủy về thực hiện Quy định 17 - QĐ/HU của Huyện ủy Mường Khương về một số nội dung tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 cần gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa là “Tư tưởng Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

1. Học tập chuyên đề năm 2013 gắn với tổ chức học tập các nội dung đã triển khai năm 2012.

2. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác gắn với thực hiện nội dung “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với Đảng” của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47 - QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và Quy định 101 - QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

3. Các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYÊN ĐỀ NĂM 2013.

1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị.

Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng cơ quan, đơn vị. Từng nội dung cụ thể học tập và bàn biện pháp thực hiện làm theo do các cơ quan, đơn vị xác định trong từng tháng, quý cho phù hợp trên cơ sở bám vào một số gợi ý theo hướng dẫn sau:

Quý I và Quý II/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách quần chúng, phong cách dân chủ của Bác gắn với thực hiện nội dung “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân đối với Đảng” của Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời việc học tập và làm theo Bác cần bám sát nội dung của đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9) và sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị.

 Quý III: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương của Bác gắn với thực hiện Hướng dẫn số 09 - HD/TU về thực hiện Quy định số 101 - QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Hướng dẫn số 04 - HD/BPGV của Huyện ủy về thực hiện Quy định số 17 - QĐ/HU của Huyện ủy Mường Khương về một số nội dung tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/2013).

*Chú ý: Trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn vấn đề hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

Quý IV: Đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung phấn đấu, làm theo; đồng thời cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp thông báo kết quả thực hiện những nội dung đã đăng ký trước chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể hoặc thôn, bản, tổ dân phố. Chi bộ, cơ quan, tổ chức đoàn thể hoặc thôn, bản, tổ dân phố tiến hành bỏ phiếu kín xác nhận mức độ đúng, sai đối với từng nội dung mà cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp đã tự giác thông báo; trình tự thực hiện theo hướng dẫn số 04 - HD/BPGV của Huyện ủy về hướng dẫn thực hiện Quy định 17- QĐ/TU của Huyện ủy Mường Khương về một số nội dung tự giác đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức tập huấn cho bí thư cấp ủy

- Huyện ủy sẽ tổ chức tập huấn chuyên đề năm 2013, hướng dẫn tổ chức học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cho bí thư cấp ủy (có kế hoạch cụ thể sau).

- Cấp ủy cơ sở tổ chức hình thức phù hợp để giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên.

3. Tài liệu

- Chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và một số tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

- Cuốn “Tài liệu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành tháng 01/2013. Bản tin thông báo nội bộ hàng tháng do ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.

4. Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân

Các cơ quan thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở tuyên truyền sâu rộng nội dung, cách thức tổ chức thực hiện, các kết quả của việc học tập theo chuyên đề.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ phận giúp việc của Huyện ủy hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai học tập chuyên đề năm 2013; Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức giới thiệu chuyên đề trong hội nghị báo cáo viên thường kỳ.

2. Các chi, đảng bộ cơ sở có trách nhiệm tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, định kỳ 6 tháng và một năm báo cáo việc học tập chuyên đề về Bộ phận giúp việc của Huyện ủy Mường Khương để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

3. Các cơ quan thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền: Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng về các nội dung của chuyên đề, về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác.

Trên đây là hướng dẫn triển khai học tập chuyên đề năm 2013 trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân ./.

Huyện ủy Mường Khương - tỉnh Lào Cai

Tin tức khác