Hướng dẫn sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(11/04/2013 3:32:18 CH)

Căn cứ hướng dẫn số 36 - HD/BTGTU ngày 14/3/2013 của Bộ phận giúp việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tỉnh ủy Lào Cai về sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Huyện ủy Mường Khương hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đánh giá thực chất, khách quan sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham mưu, đề xuất những cách làm hay, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình.

II. NỘI DUNG

1. Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW

- Đánh giá tập trung vào các nội dung sau:

+ Việc tham mưu xây dựng các văn bản cụ thể hóa Chỉ thị số 03 - CT/TW;

+ Xây dựng và triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức;

+ Đưa việc học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ;

+ Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với giải quyết các vấn đề bức xúc;

+ Việc làm gương của cán bộ, đảng viên; đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp theo tinh thần Quy định 101 -  QĐ/TW và Quy định 17 - QĐ/HU trong việc học tập và làm theo Bác.

+ Nêu cụ thể những hoạt động thể hiện việc làm theo Bác.

+ Tổ chức triển khai và thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai.

- Báo cáo cụ thể những việc đã thực hiện, nguyên nhân tồn tại và giải pháp khắc phục; nêu rõ những mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

- Tập trung đánh giá tác động của việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương.

- Rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Đề xuất, kiến nghị với cấp trên (nếu có).

2. Công tác thi đua, khen thưởng

Các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn các điển hình tiên tiến theo Hướng dẫn số 609 - HD/BTĐKT ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể:

a. Tiêu chuẩn

 - Đối với tập thể: Tập thể được biểu dương, khen thưởng đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân;

+ Tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng;

+ Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

+ Đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được ngành dọc cấp trên xem xét, giới thiệu.

- Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập; được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

+ Có phẩm chất đạo đức cách mạnh trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị;

+ Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực….đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị;

+ Nếu là đảng viên phải có 2 năm liên tục được công nhân là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b. Hồ sơ thủ tục

- Các chi, đảng bộ cơ sở gửi danh sách trích ngang và báo cáo thành tích  của tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Bộ phận giúp việc của Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 10/4/2013.

3. Phương thức và thời gian thực hiện

- Cấp cơ sở: Các chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị gửi về Bộ phận giúp việc của Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 10/4/2013 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Bộ phận giúp việc Tỉnh ủy.

- Cấp huyện: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Dự kiến vào cuối tháng 4 đầu tháng 5)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn trên, ban tuyên giáo, ban tuyên vận các xã thị trấn, tuyên giáo các chi, đảng bộ khối cơ quan và bộ phận giúp việc các chi, đảng bộ cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện các nội dung đảm bảo yêu cầu và thời gian đề ra.

2. Giao Bộ phận giúp việc của Huyện ủy tổng hợp báo cáo đánh giá khái quát tình hình thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Đảng bộ; tổng hợp danh sách các điển hình tiên tiến và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện phối hợp với Bộ phận giúp việc của Huyện ủy thẩm định hồ sơ, rà soát và lập danh sách trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt các cá nhân điển hình tiên tiến theo quy định.

4. Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa -TT, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác; tuyên truyền kết quả 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/ TW của Bộ Chính trị và các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

Huyện ủy Mường Khương - tỉnh Lào Cai

Tin tức khác